Naam interventie:

Themadossier ‘pesten stoppen, stap voor stap’

Korte omschrijving:

Pakket: ‘Pesten stoppen, stap voor stap’ van de Vlaamse logo’s.

In dit dossier wordt het zevenstappenplan van de No Blame – aanpak verduidelijkt a.d.h.v. h et verhaal van Bo. Daarnaast wordt ingegaan op de implementatie van de aanpak op school en krijg je heel wat praktische tips en ideeën om het beleid rond pesten op de school verder uit te werken.

Waarvoor kan je dit themadossier bestellen?

Het dossier legt de No-blame aanpak volledig uit. Het is een niet bestraffende maar probleemoplossende methode om met pestproblemen om te gaan.
Met deze aanpak wordt er beroep gedaan op de kracht van de groep. De pester(s), de meelopers en een aantal neutrale medeleerlingen gaan op zoek naar positieve voorstellen. Zo kunnen zijn het slechte gevoel van het slachtoffer wegnemen of verminderen. De aanpak heeft niet tot doel de feiten in vraag te stellen of de pester te beschuldigen of te straffen.Doelgroep: leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs.

Wie kan dit materiaal bestellen (gratis met waarborg)?

Leerkrachten, zorgleerkrachten, directies, jeugdleiders, kinder –en jongerenbegeleiders, opvoedingsverantwoordelijken…

Linken en bronnen:

Fase in het zorgcontinuüm:

Brede basiszorg.

Koppeling eindtermen:

Implementatie: